Alkany sprawdzian klasa 8 pdf

Pobierz

Najważniejsze co powinieneś o nich wiedzieć, to: a) Ich główny wzór to: C n H 2n+2 (pod "n" wystarczy podstawić numer tego alkanu którego wzór chcemy otrzymać)Test: Alkany,alkeny,alkiny.. Sprawdź swoją wiedzę z chemii.. Zadanie 1.2. a.1) Na rysunku zaznaczono najdłuższy łańcuch, ponumerowano atomy węgla w takim1 ALKANY Pierwsze cztery nierozgałęzione alkany mają nazwy zwyczajowe: metan, etan, propan, butan.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Planeta Nowa dla klasy 8.. Pochodnymi węglowodorów są: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy.. Zadanie 4.. Sprawdzian Pochodne węglowodorów.. Nazwy wyższych członów szeregu homologicznego składają się z rdzenia liczebnikowego (w języku greckim lub łacińskim) odpowiadającego liczbie atomów węgla w łańcuchu oraz końcówki (przyrostka) -an.. Komentarz: Na dzisiejszej lekcji wyjaśnimy wpływ długości łańcucha węglowego na właściwości fizyczne alkanów, np. na stan skupienia.Temat znajdziesz w podręczniku str. 113 - 118.. Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne i nazwij alkany, alkeny i alkiny o a) 5 atomach węgla w cząsteczce b) 12 atomach wodoru w cząsteczce Zadanie 5.Węglowodorynienasycone- Alkiny.. Sprawdzian Węglowodory.. Z tego względu zaliczane są do węglowodorów nienasyconych.. Alkinyjest to grupa organicznych związków chemicznych, których cechą charakterystyczną jest obecność jednego wiązania potrójnego pomiędzy atomami węgla (−C≡C−) w cząsteczce..

Poprawa sprawdzianu.

Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.. Kartkówka .. Na stronie wpisz kod: C8QR9A - obejrzyj animację i przypomnij sobie naPlik alkany alkeny alkiny sprawdzian klasa 8.pdf na koncie użytkownika fyasirfuadi • Data dodania: 18 lip 2020Alkany Zadanie 1.1.. Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.. 1) Głównymi źródłami węglowodorów w przyrodzie są.. a) ropa naftowa b) węgiel kamienny c) gaz ziemny d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 2) Alkany to.. a) węglowodory nasycone b) węglowodory nienasycone 3) Wzór ogólny alkanów to.. a) CnH2n b) CnH2n+1 c) CnH2n+2 d) CnH2n-2 4) W alkanach, pomiędzy atomami węgla występują.Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. szereg homologiczny.Klasa 8 Temat: Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowanie.. Podsumowanie wiadomości o związkach węgla z wodorem Na stronie wpisz kod: C8EDAP - obejrzyj animację dotyczącą porównania właściwości alkanów.. Właściwości Etenu: - gaz - bezbarwny - nierozpuszczalny w wodzie - przyjemnym zapachu - spala się jasnym płomieniem - aktywny chemicznie - odbarwia wodę bromową .Musisz wiedzieć, że: Alkany-są to węglowodory łańcuchowe nasycone, to znaczy takie, które posiadają pojedyncze wiązania między atomami węgla..

29.03. poprawa sprawdzianu.

Wzór ogólny alkenów: CnH2n+2 Musisz znać szereg homologiczny: metan,etan,propan,butan,pentan,heksan,heptan,oktan,nonan,dekan.. Zdobywaj wiedzę z chemii.Tlenki i wodorotlenki - związki chemiczne poznane w klasie 7.. Notatka: Alkiny to węglowodory nienasycone, których cząsteczki zawierają jedno,Test sprawdzający, wielostopniowy z chemii: "Węglowodory" Typ szkoły: technikum Autor testu: mgr Ewa Jagoda Skonstruowany przeze mnie test zawiera pytania zamknięte czterokrotnego wyboru, w których tylko jedna odpowiedź jest prawi-dłowa.. Wartościowość grupy wodorotlenowej wynosi I. n Co to są wodorotlenki?CHEMIA KLASA 8 (7 kwiecień) TEMAT: Szereg homologiczny alkinów (1h) Komentarz: Na ostatniej lekcji poznaliście jeden rodzaj węglowodorów nienasyconych - alkeny - które w cząsteczce miały jedno podwójne wiązanie.. Test z alkanów, alkenów i alkinów.. Dla wszystkich trzech struktur I-III istnieje zawsze jedna pochodna o wzorze CH3X, ale tylko w przypadku tetraedru (struktura III) występuje jedna pochodna o wzorze CH2X2.. 8 Wodorotlenki to związki chemiczne o wzorze ogólnym M(OH)n I, zbudowane z kationów metalu i anionów wodorotlenkowych..

Czas rozwiązywania testu 40 minut.Alkeny - klasa 8 - Test.

Musisz wiedzieć, że NIE ulegają reakcją addycji i polimeryzacji.Geometria przestrzenna , Klasa 8 , Matematyka z kluczem , Matematyka , Reforma 2017 Szkola podstawowa klasy 4,8. , Zasoby , dlanauczyciela.plW tworczosci odszukac wolno i malym Matematyka z Kluczem sprawdziany klasa 8 PDF, jakie dokonaja.. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, dostępne w formacie PDF przygotowane do wydrukowania.Przerwij test Wskaż zestaw, który zawiera tylko wzory alkoholi CH 3 OH, C 2 H 5 OH, C 4 H 10 C 4 H 9 OH, CH 3 COOH, C 2 H 5 OH C 4 H 9 OH, CH 3 NH 2 , C 2 H 5 OH C 4 H 9 OH, CH 3 OH, C 2 H 5 OHPrzygotuj się do klasówki i sprawdzianu.. Związki organiczne to: Zadanie 2.. Alkany to pierwsze węglowodory które omawiane są w szkole.. We wzorze ogólnym n to wartościowość metalu równa liczbie grup wodorotlenowych.. Opis wielokatow.. węglowodory nasycone, związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru, zawierające między atomami węgla wyłącznie wiązania pojedyncze.. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.. 1) Węglowodory nienasycone to węglowodory, w których cząsteczkach między atomami węgla a) występuje tylko wiązanie podwójne b) występuje tylko wiązanie potrójne c) mogą występować wiązania wielokrotne - podwójne i potrójne d) nie występują wiązania pojedyncze 2) Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy, np.:Temat: Pochodne węglowodorów - powtórzenie wiadomości..

#alkeny #alkany #alkiny.\ Klasa 8 \ Substancje o znaczeniu biologicznym \ 40.

Co to są odmiany alotropowe węgla, wymień je i jedną scharakteryzuj.. Alkohole najczęściej kojarzą się z napojami alkoholowymi.. Szereg homologiczny.. Co to jest szereg homologiczny?. Tabela 1 Liczba atomów Calkany -izomeria konstytucyjna izomeria konstytucyjna - rodzaj izomerii czĄsteczek chemicznych majĄcych tĘ samĄ liczbĘ tych samych atomÓw, miĘdzy ktÓrymi wystĘpuje jednak inny ukŁad wiĄzaŃ chemicznych.. Ćwiczenia i testy.. Ogólny wzór sumaryczny alkinów to C. n. H.Alkany.. Dziś na lekcji omówimy ALKINY.. wstecz .. Alkany są związkami bezbarwnymi, o małej gęstości, nie rozpuszczają się w wodzie i sąn-alkany (alkany normalne) to węglowodory o łańcuchach prostych, bez rozgałęzień, a końcowe atomy węgla posiadają po trzy atomy wodoru, wewnętrzne - po dwa, np.: CH 3- CH 2- CH 2- CH 3 n - butan.. związki chemiczne o tym samym wzorze sumarycznym, ale różniące się budową (ułożeniem atomów w cząsteczce) szereg homologiczny.. Nazewnictwo węglowodorów Alkany Węglowodory - sumaryczny Alkohole, aldehydy, ketony .Sprawdzian "Azja" - test sprawdzający - rozdział 1.. Zadanie 3.. Test Poznajemy węglowodory nasycone - podręcznik Chemia Nowej Ery Do poprawnego działania strony konieczne jest włączenie obsługi Javascript.4) Buten C 4 H 8. chemia organiczna.. 10 pytań Chemia pantol4.Sprawdziany dla ksiązki Chemia Nowej Ery klasa 8 - Nowa Era - Format testów PDF, sprawdziany gotowe do wydrukowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt