Propan butan karta charakterystyki linde

Pobierz

Oferujemy butle gazowe o różnych rozmiarach i zastosowaniu: propan-butan 11 kg propan-butan 15 kg ( aluminium ) propan-butan 11 kg syfon propan-butan 33 kg propan 10 kgKarty charakterystyki informują o właściwych procedurach użytkowania i przechowywania gazów i mieszanek gazowych.. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków.. System eksplozymetryczny poddawany jest okresowymKarty charakterystyk.. Jeśli potrzebujesz butli z gazem do piecyka czy promiennika, która będzie mogła pracować nawet w ujemnych temperaturach.. Uwaga!. W tym katalogu zamieszczone są aktualne karty charakterystyk typowych gazów i ich mieszanin produkowanych lub dostarczanych przez Messer Polska.. Množství.Mieszaniny Charakterystyka chemiczna Mieszanina skroplonych gazów węglowodorowych o liczbie atomów węgla w zakresie od C 1 do C 5 , składająca się głównie z propanu i butanu.. VI [7] Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał.. .Karta charakterystyki zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmian ą wprowadzon ą rozporz ądzeniem (UE) 2015/830 Mieszanina propan - butan Data wydania: 05/11/2013 Zast ępuje: 19/05/2017 Data weryfikacji: 15/03/2019 Wersja: 7.0 Referencja Karty charakterystyki: PL-C3H8-C4H10-01 Messer Polska Sp.. Ogólne informacje : Wzór sumaryczny : C 3 H 8: Inne wzory : CH 3 CH 2 CH 3: Masa molowa: 44,10 g/mol .. Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2015-12-09] Globalnie zharmonizowany system SubmitDostawa gazu w butlach do Twojego domu/firmy..

W przemyśle gaz propan-butan głównie stosuje się jako napęd do wózków widłowych.

Wodór sprężony.Karta Charakterystyki EXPERT Piana Wężykowa 1 Karta charakterystyki Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Występuje w niewielkich ilościach w .Moved Permanently.. Jeżeli potrzebujesz wydajnej i bezpiecznej butli z gazem do Twojej kuchni gazowej.. Inne składniki występują w ilościach niewymagających uwzględnienia w klasyfikacji.. GasButle gazowe dla domu.. Tlen sprężony.. W składzie może się znajdować w stężeniu mniejszym od 0,1% (m/m) 1,3-butadien.KARTA CHARAKTERYSTYKI PROPAN- BUTAN mix (LPG) .. Propan butan mo żna przechowywa ć w zbiornikach magazynowych o du żej pojemno ści, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami.. Wypełnij formularz - zamów gaz on-line na zamowgaz.pl.Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej - Etyn (acetylen) rozpuszczony, Linde Gas, 18.12.2001 r. 5.. Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał.. Ma większą gęstość od powietrza .. PROPAN-BUTAN KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830 Data wystawienia: 15.02.2018 r. | Wersja: 2.0/PL Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PROPAN-BUTAN MIX, Mieszanina gazu węglowodorowego C3-C4LINDE RV Propan-4 bar-W21,8x1/14"LH-G 3/8"LH..

2 kg propan-butan.System składa się z 8 szt. detektorów pomiaru stężeo gazu propan - butan.

Karta Charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej - Wodór sprężony, Linde Gas, 18.12.2001 r.Propan Propan: Nazewnictwo ; Nomenklatura systematyczna : propan.. UWAGA: Opró żnione, nieoczyszczone naczynia ci śnieniowe mog ą zawiera ć pozostało ści gazu i mog ą stwarza ć zagro żenie po żarowe/wybuchowe.. 2 szt. detektorów znajdują się na stanowisku przeładunkowym autocystern, 5 szt. w hali napełniania butli gazem płynnym oraz 1 szt. w kotłowni gazowej stanowiącej odrębną strefę zagrożenia wybuchem.. The document has moved here.KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) .. propan-butan tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe, opary są cięższe od powietrza i zalegają przy ziemi.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: ORLEN OIL Sp.. Propan jest nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w etanolu i eterze dietylowym.. VI [7] 8 - organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, bezbarwny i bezwonny gaz..

W przypadku produktu, którego karta charakterystyki nie została wyszczególniona poniżej, prosimy o kontakt.

Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.. Propan/butan/izobuta n 1) mieszanina skroplona pod ciśnieniem < 15% 200-827-9 203-448-7 200-857-2 74-98-6 106-97-8 75-28-5 Flam.. Dolna granica wybuchowości: 1,9%.. Zagnieżdżone aplikacje.GASPOL - gaz płynny LPG, gaz w butlach, LNG, rządzenia gazowe (grille, parasole), gazy odsiarczone.. Adres: ul. Opolska 114, 31-323 Kraków, Polska Telefon/fax: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 Informacje w sprawach dotyczących jakości: +48 242869509, +48 242869556 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: .3. z o. o. ul. Maciejkowicka .Gaz w butlach może być stosowany wszędzie tam, gdzie inne źródła energii są niedostępne.. Wejdź na stronę dostawcy gazu - gaspol.pl.Temperatura wrzenia: -42 ºC (Propan) do - 1 ºC (Butan) Temperatura zapłonu: -95 ºC (Propan) do - 60 ºC (Butan) Palność: Skrajnie łatwopalny.. Jeżeli nie znaleźli Państwo karty dla interesującego produktu, prosimy o kontakt: .. Górna granica wybuchowości: 9,6%..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt